CSR – Hållbart företagande

Hållbart företagande och affärsetik är mycket viktiga hörnstenar för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi på Nordelektro har ett gemensamt ansvar för den påverkan företaget har på samhället, kunden medarbetare och andra berörda intressenter.

Vi strävar ständigt efter att hitta förbättringar som utvecklar vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar. Detta gynnar en hållbar utveckling för samhället såväl som för företaget ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt.

Ekonomiskt

Vi på Nordelektro bygger relationer genom ärlighet, integritet och respekt för gällande lagar och regler. Vi tror att våra värderingar, samt genom att åsidosätta egenintressen eller partiska intressen lägger grunden för värdefulla och dynamiska affärsrelationer.

Vår tanke är också att kvalitén på våra produkter/tjänster och kvalitén på vår arbetsmiljö är två delar som måste samverka. Slutprodukten av detta leder till att Nordelektro blir en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare vilket i sin tur leder till ökad kundtillfredsställelse. Detta blir en anledning till köp i dag, såväl som i framtiden och ger en positiv utveckling av vår verksamhet.

Miljö

Vi på Nordelektro ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling genom ett proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete i hela vår verksamhet. Exempel på detta är:

  • Samordning av transporter och frakter.
  • Energisnål allmänbelysning i våra lokaler.
  • Ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser inom företaget.

Vi prioriterar hälsa och säker arbetsmiljö och strävar efter att arbetsplatsen ska vara fri från olyckor och skador. Detta sker genom lämplig utbildning, säker utrustning, riskidentifiering, medvetenhet, incidentrapportering och eget ansvar.

Alla medarbetare oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisktillhörighet behandlas lika. I och med detta är kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering helt oacceptabelt.

Vi strävar också efter att möjligheten att påverka den egna arbetssituationen ska finnas samt att bygga en god företagskultur.

Genom ett öppet samtalsklimat, ömsesidigt förtroende, engagemang och gemenskap lägger vi grunden för att alla trivs och utvecklas.

Socialt

Nordelektro samarbetar gärna med de lokala industriutbildningarna för att få elever ut i arbetslivet.

Vi brinner också för det lokala företagsklimatet, samt ser gärna våra konkurrenter som partners.

Etiskt

Alla som arbetar på, eller på uppdrag av Nordelektro ska respektera och följa gällande lagar och föreskrifter. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Vi värnar om skäliga anställningsvillkor och accepterar inte barnarbete eller tvångs- och skuldarbete.

För att säkerställa hög affärsetik inom företaget och i vår relation med andra uppmuntrar vi alla medarbetare att agera vid misstanke eller kännedom om överträdelser av vår CSR eller gällande lagstiftning.

Medarbetarna kontaktar gärna i första hand sin chef. Känner medarbetaren att hen inte kan det, eller om någon utanför företaget upplever att Nordelektro inte följer sina värderingar, anmäls misstanken anonymt via vår visselblåsafunktion på vår hemsida.

Alla misstankar tas på allvar och utreds av extern part. Lämpliga åtgärder vidtas om överträdelser konstaterats.

I de fall efterlevnad av vår CSR är omöjligt ska en väl genomtänkt bedömning göras och finnas dokumenterad för att tydliggöra och motivera vårt ställningstagande och därmed våra åtgärder.

Nordelektro Umeå
Formvägen 8 A
906 21 Umeå

Nordelektro Arvidsjaur
Järnvägsgatan 52
933 31 Arvidsjaur

Nordelektro Skellefteå
Svedjevägen 8 A
931 36 Skellefteå

Nordelektro Malå
Storgatan 74
939 32 Malå

Nordelektro Hiss
Svedjevägen 8 A
931 36 Skellefteå

Nordelektro Stockholm
Tranebergsslingan 2
167 45 Bromma

Ostmästargränd 12
120 40 Årsta

Nordelektro Arjeplog
Laisvallvägen 10
938 32 Arjeplog